fbpx
Back

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Lasto Marcin Stola, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Minister
Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki
33/53a 02-954 Warszawa, posiadającą NIP: 5213448945, REGON: 383883022.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to
opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne
i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na
newsletter.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
kontakt@corkamor.com
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo
zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Twisto

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 
przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z: 
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z
o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub
usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep
internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego
wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia). 
33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i
4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A. 
Twisto Polska sp. z o.o. 
34. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w
celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej
sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed
zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie
internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży
w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep
internetowy. 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z
obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz
Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie
danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej
dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi
przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o.
w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za
nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach
umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej
formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu
jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym
przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Polityka Cookies:

1.Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system
teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
marketingowych (remarketing)
określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika,
która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może
być utrudnione.
Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez
odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego,
z którego korzysta Użytkownik.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL