fbpx
Back

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „corkamor”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu
internetowego znajdującego się pod adresem URL http: corkamor.com zwanego dalej “Sklepem”.
2. Sklep prowadzony jest przez Marcina Stola prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Lasto Marcin Stola, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, ul.
Królowej Marysieńki 33/52a 02-954 Warszawa, posiadającą NIP: 5213448945, REGON:
383883022
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.corkamor.com e-mail –
kontakt@serwer193508.lh.pl, telefon +48 797695156 .adres korespondencyjny – ul. Królowej
Marysieńki 33/52a, 02-954 Warszawa
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego
Regulaminem.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta
poczty elektronicznej email.
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.coramor.com prowadzący sprzedaż
produktów na odległość.
2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią
Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową
Sklepu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji 
oraz instrument
służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili
zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich
informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu
e-mail, imienia i nazwiska.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej

lub zawodowej.
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi 
od
pracy.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu
Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu
formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu
1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet
asortymentu z zakresu maty z korka naturalnego do ćwiczeń jogi i pilatesu, klocki z korka do
ćwiczeń oraz inne produkty użytkowe z korka naturalnego.
2. Oferowane przedmioty są nowe.
§ 4.  Polityka prywatności
Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i cookies znajdziesz
tutaj: https://corkamor.com/polityka-prywatnosci-i-cookies
§ 5. Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe 
Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) Procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 16 MB ,
c) System operacyjny  co najmniej 32-bit i 64-bit.
d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy
licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa sklepu jest responsywna, dopasowana do rozdzielczości ekranu.
§ 6. Zasady dokonywania zakupów
1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych
produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące
informacje:
a) dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport,
dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną
opcją dostawy
c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu  pod
linkiem nasze produkty, dostępnego po naciśnięciu przycisku –„Zamawiam” pod opisem danego
produktu, w którym Klient podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
d) Dane adresowe do wysyłki
5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu
sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci
elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym
wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po
przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient
wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty
przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją. Koszty dostawy wynoszą od 0 zł do 300 zł w
zależności od gabarytów przesyłki.
7. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia
zamówienia złożonego przez Klienta.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia
przez Klienta;
b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do
prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W
takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia
przedmiotowych wątpliwości.
c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym
niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy
w całości anulowane.
9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską,
b) zwykły przelew,
c) system płatności elektronicznych.
11. Rozliczenia transakcji karta płatnicza i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem
Dotpay.pl.
12. Termin  na wykonanie płatności wynosi 3 dni od daty złożenia zamówienia.
13. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku
wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim
otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

14. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 5 dni roboczych:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy
odbiorze
15. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone
w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w
zależności od docelowego miejsca dostawy.
16. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w
jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i
zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
17. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki
kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
18. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie
przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia
sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od
umowy.
19. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem,
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z
chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep
przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
20. Wraz z zamówieniem Sklep wysyła na adres mailowy pouczenie o odstąpieniu od umowy.
Formularze odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
21. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu lub faktura VAT.
Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia
faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na
podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o 
zmianach w niniejszym Regulaminie.
22. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o
nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty
partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 7.  Reklamacje
1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane
przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24
czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) 
ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej
(towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę
lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a
Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
c) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
3.Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres
welcome@serwer193508.lh.pl lub listem poleconym na adres ul. Królowej Maryśieńki 33/52a, 02-954
Warszawa
5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w
przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma
prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od

wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona
lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich
zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez
Klienta.
10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką
przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie
reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres
e-mail.
11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny
od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego
produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego
przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu,
powiększoną o koszty przesyłki.
12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako
Przedsiębiorcy.
13. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem https://corkamor.com/formularz-
odstapienia-od-umowy zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z
przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
§ 8. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient 
będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania
przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient
wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez
Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym
mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną 
na adres : kontakt@serwer193508.lh.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną sklep
niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30
dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę̨;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres
świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia
od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:
Królowej Marysieńki 33/52a 02-954 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy,
chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w
sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie
koszty zwrotu towaru  pokrywa Klient .
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od
niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został
poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego
z żadnymi kosztami.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru
(rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu
pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
10. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek
inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na nasz adres mailowy
welcome@serwer193508.lh.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku
(na przykład poczta elektroniczna).
§ 9. Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U.
2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
* http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
* http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
* http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
* Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia
się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
* wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między
Klientem a sklepem;
* powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym
numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
ADRES DO WYSYŁKI:
 Sklep: Corkamor
 Adres:ul.Królowej Marysieńki 33/52a, 02-954 Warszawa
 adres internetowy – www.corkamor.com
 e-mail–kontakt@serwer193508.lh.pl  
 telefon: +48 797695156
Projekt pisma:
miejscowość, dnia ………………………………..
Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 Adres konsumenta(-ów)
 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Załączniki do Regulaminu

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 –
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.  
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
3. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
4. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;  
5. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;  
6. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..  
7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę
odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Marcina Stolę działającą w
ramach działalności Lasto Marcin Stola Przedsiębiorczości o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może
zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje
dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
9. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam
rzecz na adres: Królowej Marysieńki 33/52a, 02-954 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą
Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ” KONKURS NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ”


§1 Postanowienia Ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest LASTO Marcin Stola (firma) z siedzibą ul. Królowej Mary-

sieńki 33/52A identyfikującą się numerem NIP 521344894 , REGON 384883022 dalej


zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.12.2020 r. godz. 13, a kończy się dnia 13.12.2020 r. o

godz. 23:59:59 czasu polskiego.


§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.


2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodek-

su Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:


a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę

na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez

zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada konto w serwisie Instagram,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2.

ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy

podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na


podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonko-

wie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w ser-

wisie Instagram pracę konkursową na temat: zadania z kalendarza Adwentowego i


oznaczy pracę konkursową na instastory @corkamor.

6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza np.:

– skomentowanie postu konkursowego w serwisie Instagram pod adresem URL: https://

www.instagram.com/corkamor/ emotikonką: „� ”

– zamieszczenie w serwisie Instagram, na instastory, dowolnego zdjęcia z oznaczeniem

profilu CORKAMOR @corkamor

7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe

w czasie trwania Konkursu.


1


8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.


9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wyko-

nanych Zadań Konkursowych, których autorzy:


a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.


e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści por-

nograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym


lub dyskryminujących grupy społeczne.


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych


1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkol-

wiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw


autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.


2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącz-

ne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest ob-

ciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.


3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wyda-

nia Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Kon-

kursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu


(Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Kon-

kursowego na następujących polach eksploatacji:


a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką


egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycz-

nego oraz techniką cyfrową;


b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;


c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publicz-

ne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemito-

wanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć


do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie

utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.


§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców


1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 oso-

bową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie


czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich


kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejsze-

go Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej:


Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do do-

chodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.


2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu wykona losowanie komentarzy pod postem

konkursowym i wyłoni Uczestnika, który zdobędzie nagrodę.


2


3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a) Nagroda I – kupon – 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) na cały asortyment sklepu

Corkamor,


b) Nagrody pocieszania- kod rabatowy -10% (słownie: dziesięć procent) na cały asorty-

ment sklepu


4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21

ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14.12.2020 r.


6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszcze-

nia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Insta-

gram najpóźniej dnia 14.12.2020. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie


przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.


7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w cią-

gu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej in-

formacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska,


adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, numeru telefonu,

adresu e-mail.

8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w


ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wy-

bierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli

brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika

danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub

niezgodnych z Regulaminem.


10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwy-

cięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez


Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszel-

kich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.


11. Fundatorem Nagród jest Organizator.

12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.


13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Or-

ganizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.


14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizato-

rem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail kontakt@serwer193508.lh.pl


3


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja


umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpo-

znawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym


do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych rekla-

macji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania


Nagrody.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Kon-

kursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.


5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończe-

niu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przecho-

wywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca


roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.


6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich da-

nych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do


przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo

cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie

zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@serwer193508.lh.pl .

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty

z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy

publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.


9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynaro-

dowej.


10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§ 6. Reklamacje


1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem


„Reklamacja: Konkurs „na Święta Bożego Narodzenia” na adres e-mail kontakt@corka-

mor.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po


zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres

do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.


3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem po-

leconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.


4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa

Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2020r.


2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i za-

kładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie


4


podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej

ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez


potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wy-

łącznie po stronie Uczestnika.


4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem pu-

blicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.corkamor.com i w sie-

dzibie Organizatora.


5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwie-

nia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.


6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo

zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany

ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a

Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej

powstać w związku z organizowaniem Konkursu.


9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonany-

ch przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn do-

stosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.